แนะนำสถานศึกษาต้นสังกัด

nasic on PhotoPeach

คนประจำเรือ

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรม ที่ 6

จากการที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีการสร้างและใช้งานบล็อก โดยมีการส่งงานผ่านทางบล็อกนั้น ข้าพเจ้าคิดว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหาร เพราะเราสามารถที่จะบันทึกเรื่องราว ข้อมูล ข่าวสาร สิ่งดีๆต่างๆ ที่เราต้องการเผยแพร่ ถ่ายทอด  ให้ผู้อื่นรับทราบลงในบล็อกได้อย่างหลากหลาย เป็นช่องทางให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาตนเอง ทั้งในด้านความรู้ ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน  ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบริหารจัดการ ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย  มีความรวดเร็ว มีความคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้การเรียน การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลดีของการใช้งาน
- ใช้งานได้สะดวก ลดเวลาในการทำงาน   มีความหลากหลาย นำเสนอได้ทั้งรูปภาพและตัวหนังสือ เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือการบริ หาร เนื่องจากผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้ บันทึกข้อมูล
-ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมใหม่ อาทิเช่น โปรแกรมอีเลินนิ่ง การจัดทำสไลด์ การตกแต่งบล็อกของตนเอง การเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจ และเรื่องใหม่ ๆ ลงในบล๊อก ทำให้กระตือรือร้นอาจารย์ มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ให้ความสนใจกับวิชาที่เรียนมากยิ่งขึ้น และที่สำคัญเวลาเรียนไม่เคยหลับเลยค่ะ เพราะกลัวจะตามเพื่อนไม่ทัน
-เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่ถูกต้องและชัดเจน จากผู้นั้น เนื่องจากผู้เขียน บล็อก มักจะเขียนถึงเรื่องที่ตัวเองถนัด ชอบ และมีมีความรู้เฉพาะด้านๆความรู้ลึกในเรื่องนั้นๆ การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านใน บล็อก ต่างๆ จึงทำให้เราค้นพบความรู้ และผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น
- พอเจอเพื่อนใหม่ สามารถสร้างเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ระหว่างบล็อกเกอร์ที่มีความคิด ความสนใจ        ความรู้สึก ร่วมกันได้
- เป็นเหมือนบันทึกประจำวัน เป็นที่เก็บข้อมูลขององค์กร
ผลเสียของการใช้งาน
- ข้อความสามารถคัดลอก วางได้สะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์
- นักเรียนที่ไม่มีความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์อาจจะไม่สามารถเรียนทันเพื่อนได้
 - ข้อความของเพื่อนๆ ที่ลิงค์กันได้ สามารถคัดลอก ได้สะดวกโดยไม่ต้องพิมพ์ ทำให้นักเรียนบางคนไม่ต้องคิดด้วยตนเอง