แนะนำสถานศึกษาต้นสังกัด

nasic on PhotoPeach

คนประจำเรือ

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 การศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

ขั้นตอนวิธีการไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์   ระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2554
     - ประชุมสมาชิกในห้องเพื่อสำรวจสถานที่ศึกษาดูงาน งสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะไปศึกษา  ดูงานประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
    -  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
    - ติดต่อบริษัททัวร์  ซึ่งคณะกรรมการมีมติเลือกบริษัทศิรินครทัวร์ เป็นผู้ดูแลและจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้
     - บริษัทศิรินครทัวร์นำสมาชิกที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     - บริษัทศิรินครทัวร์มาพบปะสมาชิกเพื่อแจ้งข้อตกลงเบื้องต้น และข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
     - เดินทางไปศึกษางาน ณ  Seklolah Kebangsaan Kodiag school    ประเทศมาเลเซีย     
     - ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
ศึกษาดูงาน ที่ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
24 มกราคม 2554 - เดินทางออกจากประเทศไทย
- เข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ดูงานที่โรงเรียน S.K.Kodiangh
- เดินทางเข้าสู่เมืองปีนัง พักที่โรงแรม Grand Contineltal Hotel
25 มกราคม 2554 -ชมป้อมปีน  ที่เกาะปีนัง
-เดินทางเข้ากรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเมือง มัสยิดหินอ่อน ชมหอคอยเคแอลทาวเวอร์ ตึกแฝด Twin Tower
- เดินทางสู่เก็นติ้งเมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า
- พักที่เก็นติ้ง
26 มกราคม 2554 - เดินทางจากเก็นติ้งสู่เมืองใหม่ปุตราจายา
- เดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์
- พักที่โรงแรม AQUEEN HOTEL  
27 มกราคม 2554 - เดินทางเข้าชมอ่าวสิงคโปร์ บริเวณเมอร์ไลออน
- ซื้อของบริเวณถนนออร์ชาร์ด
- เดินทางเข้าสู่เกาะSentosa
- ชม ละคร 4 D และ The  Song of the sea
- เข้าพักที่โรงแรม นิวยอร์ค   เมืองยะโฮบารู  ประเทศมาเลเซีย
28 มกราคม 2554 - เดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์
- แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี
- เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ถึงบ้านพัก เวลา 23.00 น.
ความประทับใจ
               ประเทศมาเลเซีย บรรยากาศทางภูมิประเทศ และภูมิทัศน์ของประเทศที่เขียวไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ เยี่ยมไปด้วยความสะอาด 2 ฝั่งเส้นทางที่ผ่าน ในตัวเมืองการวางแผนการจราจร และการควบคุมมลพิษทางเสียง ควันรถไม่มีปัญหา ที่อยู่อาศัยของประชาชนจัดอยู่อย่างเป็นสัดส่วนไม่เหมือนเมืองไทยเรา ประชาชนมีระเบียบวินัยในต้นเองสูง  อีกจุดหนึ่งคือการเดินทางด้วยกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง เป็นประสบการณ์ที่ร้าวใจตื่นเต้นมากถือว่าได้นวนัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ใหม่และมีความปลอดภัยเข้ามาใช้ ผู้สร้างเมืองนี้ถือว่าเป็นมีความคิดที่ยิ่งใหม่ และถือว่าเก็นติ้งเป็นเมืองมหานครแห่งความบันเทิงบนภูเขาสูงแห่งหนึ่งของโลกก็ว่าได้ครับ
            ประเทศสิงคโปร์  ถือว่าเป็นเมือไฮเทคก็ว่าได้ สภาพทั่ว ๆ ไปล้อมรอบด้วยทะเทศ แต่การสร้างสรรค์สิงแปลกใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเขได้ ที่ประทับใจ งานสถาปัตยกรรมในรูปแบบต่างๆที่สร้างสรรค์อย่างสวยงาม ประชาชนมีวินัยในตนเอง รวดเร็ว  บ้านเมืองสะอาดดีมากครับ พอมาดูพี่ไทยเรายังอีกมาน