แนะนำสถานศึกษาต้นสังกัด

nasic on PhotoPeach

คนประจำเรือ

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว
นายสุรินทร์  บุญสนอง
ตำแหน่ง ครู ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาพาณิชยนาวี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

 
ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2546  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
          สาขาเครื่องกล (ค.อ.ม.เครื่องกล)
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2538  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          ครูเทคนิคชั้นสูงสาขาเครื่องกล (ปทส.เครื่องกล)
          วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
พ.ศ.2536  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
          สาขาวิชาช่างยนต์(ปวส.ช่างยนต์)
          วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2534  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
          สาขาวิชาช่างยนต์(ปวช.ช่างยนต์)
          วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

การทำงาน

พ.ศ.2538 บรรจุเป็นราชการครั้งแรก ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา
         อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
พ.ศ.2542 ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
         การต่อเรือนครศรีธรรมราช อำเภอปากพนัง 
         จังหวัดนครศรีธรรมราช

การศึกษาดูงาน

พ.ศ.2543 ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ประเทศ อิตาลี
         ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ประเทศ อังกฤษ
พ.ศ.2547 ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ประเทศ สิงคโปร์
         ศึกษาดูงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ในเรือขนส่งสินค้า
         ระหว่างประเทศ เส้นทาง สิงคโปร์-ฟิลิปินส์-สิงคโปร์